VANDUDVALG

På generalforsamlingen i Newfoundlandklubben i Danmark den 19. 4. 2015 blev der stemt ja til en vedtægtsændring, således at § 19 fremover kom til at omfatte ikke kun dressurafdeling men også en vandarbejdsafdeling.

Klubbens bestyrelse har derefter på sit møde den 9. 5. 2015 vedtaget regler for vandudvalgets virksomhed og arbejdsopgaver. Udvalget skal i følge disse regler bl. a. varetage den overordnede koordinering og økonomi i forbindelse med klubbens vandarbejde, herunder samordning af arrangementer og uddannelse. Udvalget skal også arrangere Biathlon og vandprøver til Gold Cup. Læs mere om Vandudvalgets arbejdsområder i det vedtagne dokument Forslag til Vandudvalg.

At dokumentet blev accepteret og imødekommet af bestyrelsen på sit møde den 9. 5. 2015 kan du se her i referatet fra bestyrelsesmødet.

På den ordinære generalforsamling den 17. 4. 2016 i NFK var der forslag til nye vedtægter for klubben. I de gamle vedtægter dækkede § 19 både dressurafdeling og vandarbejdsafdeling. I de nye vedtægter har de 2 afdelinger fået hver sin paragraf. Vandarbejdsafdelingen beskrives således i § 17:

Vandarbejdsafdeling
§ 17.

Klubben skal, når der er fornøden interesse og baggrund for det, etablere en selvstændig vandarbejdsafdeling. Afdelingen varetager klubbens vandarbejde.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter regler for udvalgets virksomhed.

Stk. 3. Afdelingen ledes af et vandarbejdsudvalg på max 5 medlemmer. Udvalget nedsættes af bestyrelsen. 1 medlem af udvalget skal være et bestyrelsesmedlem.

Stk. 4. Udvalget udstyres med en arbejdskapital fastsat af bestyrelsen, men de skal i øvrigt sikre, at deres aktiviteter kan hvile i sig selv.

Vandarbejdsafdelingen aflægger regnskab og afregner hvert år inden 5. januar det beløb, som måtte overstige den af bestyrelsen fastlagte arbejdskapital, til klubbens kasserer.

Stk. 5. Der kan – bortset fra deltagergebyrer for konkrete aktiviteter fx et vandkursus eller et prøvegebyr - ikke opkræves selvstændigt kontingent hos medlemmerne for at være medlem af vandarbejdsafdelingen.

Stk. 6. Vandarbejdsafdelingen kan ikke uden accept fra bestyrelsen binde Newfoundlandklubben økonomisk.

I de nye vedtægter fik vi en vedføjelse med stk. 3 i § 19, som omhandler disciplinære foranstaltninger. Vedføjelsen legitimerer vandprøvedommerens ret og pligt til at træffe disciplinære foranstaltninger - f. eks. bortvisning fra et prøveområde - når dette er nødvendigt i følge Vandprøvereglerne (som jo er et DKK-godkendt prøvereglement).

Disciplinære foranstaltninger
§19

Stk. 3. Denne bestemmelse berører ikke en vandprøvedommers, prøve-/udstillingsleders ret og pligt til at træffe disciplinære foranstaltninger i henhold til DKK’s prøve-/udstillingsreglement.

Vedtægterne blev vedtaget på generalforsamlingen og er også godkendt af DKK den 8. 6. 2016.

VANDUDVALGETS MEDLEMMER

Troels Agerbo - kontaktperson
Dorthe Helsby
Peter Bo Hansen (fra 1. 8. 2015)
Jens-Erik Lykke Nielsen - rep. for NFK's bestyrelse (fra 6. 5. 2017)
Vibeke Enemark (fra 5. 8. 2017)

Henvendelse til vandudvalget kan ske på vandudvalg@newfclub.dk


_________________________________________________________

VANDUDVALG - FØRSTE MØDE 18. 7. 2015

Den 18. 7. 2015 holdt vandudvalget sit første møde i Herning. Tilstede var Troels Agerbo, Sanne Andersen og Michael Jakobsen. Næste møde afholdes i Ulslev den 6. 9. 2015.
Her finder du referatet fra 18. 7. 2015.

VANDUDVALG - ANDET MØDE 6. 9. 2015

Der var 5 deltagere med til det andet møde, der blev afholdt på Falster i forbindelse med Ulslev Familielejr. Til stede var Troels Agerbo, Sanne Andersen, Dorthe Helsby, Peter Hansen og Michael Jakobsen.
Her finder du referatet fra 6. 9. 2015.

VANDUDVALG - TREDIE MØDE 19. 3. 2016

Det var et særdeles konstruktivt møde med deltagelse af 3 medlemmer fra bestyrelsen i NFK , 4 medlemmer fra Vandudvalget og 2 andre fra vandarbejdet.

Dagsordenen var lang, men alle var indstillet på at finde fælles løsninger på vandarbejdets virksomhed både med hensyn til økonomi og meget andet.

Der var mandat fra bestyrelsen i NFK til at tage endelige beslutninger i forhold til vandarbejdet. Referatet er således også en uddybning af de beføjelser og arbejdsområder Vandudvalget og vandgrupperne fremover skal arbejde under.

Her finder du referatet fra 19. 3. 2016.

VANDUDVALG - FJERDE MØDE 2. 9. 2016

Der var 4 deltagere med til det fjerde møde, der blev afholdt på Falster i forbindelse med Ulslev Familielejr. Til stede var Troels Agerbo, Sanne Andersen, Dorthe Helsby og Peter Hansen.
Her finder du referatet fra 2. 9. 2016

Årsberetning 2016

Fremover vil Vandudvalgets årsberetninger blive lagt på hjemmesiden.

Her kan du finde Vandudvalgets årsberetning 2016 til NFK's generalforsamling den 6. 5. 2017.

VANDUDVALG - FEMTE MØDE 5. 8. 2017

Der var 6 deltagere i mødet. Sanne Andersen træder ud af Vandudvalget og Vibeke Enemark træder ind i stedet.
Her finder du referatet fra 5. 8. 2017.

Vandudvalgets opgaver - august 2017

Fordelingen af vandudvalgets arbejdsopgaver internt samt uddelegerede arbejdsopgaver kan ses på denne liste.

Newfoundlandklubben i Danmark - VANDTRÆNING • mail@newfclub-vand.dk